Algemene voorwaarden

« Terug

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, contracten, verkopen verricht door Expert Deal. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig. Het bestellen van de dienst en elk gebruik van de dienst houden uw onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.

 1. De Dienst
  1.1 Expert-Deal verbindt zich ertoe, in ruil voor de stipte betaling van de overeengekomen vergoedingen, middels het aanwenden van verschillende promotionele middelen op regelmatige basis contacten (Leads) aan te leveren aan de Klant met gekwalificeerde offerte- of informatieaanvragen van een Gebruiker met betrekking tot het aanbod van een Klant.
 1. Duur en beëindiging van de overeenkomst
  2.1 De Overeenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur en gaat in op het ogenblik van het verzenden van de eerste Lead aan de Klant. Expert Deal hecht veel aandacht aan de kwaliteit van de aan de Gebruikers voorgestelde Klanten. Zij behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met een Klant te weigeren zonder opgave van redenen. De overeenkomst kan door elk der partijen worden geschorst of beëindigd, zonder opgave van redenen, via e-mail, mits in acht name van een opzegtermijn van 1 werkdag. Indien deze schorsing of beëindiging gebeurt door de Klant, dan is deze pas geldig nadat deze door Expert Deal via e-mail is bevestigd.
 1. Inhoud van de Dienst
  3.1 Expert Deal levert aan de Klant op geregelde basis Leads.
  3.2 Met het oog op de aanlevering hiervan voert zij naar eigen inzicht, zelfstandig en zonder inmenging van de Klant de nodige online marketing.
  3.3 Expert Deal geeft geen garantie aangaande de kwaliteit van de inhoud van de Leads of de conversiegraad behaald of te behalen op basis van deze Leads.
  3.4 Expert Deal zal alle normaal te verwachten inspanningen leveren om het aantal door de Klant gevraagde Leads per maand aan te leveren. Expert Deal benadrukt echter dat het door de Klant gevraagde aantal Leads niet meer dan een richtcijfer inhoudt en geen resultaatsverbintenis doet ontstaan in hoofde van Expert Deal, aangezien Expert Deal voor het aanleveren van Leads afhankelijk is van externe factoren buiten haar controle. Het totale aantal doorgestuurde leads per maand kan uitzonderlijk binnen de mate van het redelijke ook naar boven afwijken van het door de Klant gevraagde aantal leads.
  3.5 Het niet behalen van het door de Klant gevraagde aantal Leads in een bepaalde maand of het niet behalen door de Klant van de door hem verhoopte conversie kan in geen geval ingeroepen worden als reden om openstaande facturen niet te betalen.  Dit geldt zowel voor facturen over voorgaande maanden als voor facturen betreffende de lopende maand.
  3.6 Leads worden door Expert Deal doorgestuurd naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.
 1. Verbintenissen van de Klant
  4.1. Ten aanzien van de Gebruikers zal de Klant steeds een hoogstaande service en opvolging aanbieden, steeds snel en zorgvuldig reageren op doorgestuurde Leads en in het algemeen er zorg voor dragen dat het imago van Expert Deal ten aanzien van de Gebruikers op geen enkele wijze schade zou kunnen ondervinden.  De Klant zal meer bepaald en onder meer geen ongevraagde reclame toezenden aan de Gebruiker, geen agressieve of misleidende verkooptechnieken gebruiken en de Wet Marktpraktijken strikt naleven in zijn relatie met consumenten.
  4.2. In de mate dat de aan de Klant verstrekte contactgegevens persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens garandeert de Klant het nauwgezette respect voor de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruiker.  Expert Deal wijst de Klant erop dat hij door de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker zélf als “verantwoordelijke voor de verwerking” onderworpen is aan de privacywetgeving.
  4.3. De Klant zal onder alle omstandigheden en conform de betalingsvoorwaarden van Expert Deal stipt en nauwkeurig de geldende Prijs per Lead te betalen, overeenkomstig de betalingsvoorwaarden van Expert Deal.
  4.4. De Klant zal Expert Deal vrijwaren voor elke aanspraak van een derde rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan het handelen of nalaten van de Klant in het kader van het gebruik van de Dienst.
 1. Prijzen, Facturatie en betaling
  5.1. Alle prijzen van Expert Deal zijn gebaseerd op een prijs per Lead.
  5.2. Expert Deal verzendt ofwel twee-wekelijks ofwel maandelijks een factuur gebaseerd op het aantal verzonden Leads in de voorbije maand. Het is eveneens mogelijk om een prepaid-pakket leads te bestellen in ruil voor een kleine korting. In dit laatste geval wordt de levering van de Leads pas gestart nadat de prepaid-factuur betaald is.
  5.3. Expert Deal bewaart steeds een lijst van alle Leads die werden verstuurd naar haar Klanten en factureert enkel effectief verzonden Leads tenzij bij een prepaid pakket. De Klant wordt behoudens bewijs van het tegendeel vermoedt de Leads opgenomen op de lijsten van Expert Deal te hebben ontvangen. Indien de Klant voorhoudt bepaalde Leads niet ontvangen te hebben dient hij hiervan het bewijs te leveren samen met het bewijs dat de oorzaak van de niet-ontvangst toe te wijzen is aan een fout van Expert Deal. Bij gebrek aan afdoende bewijs is de Klant in geen enkel geval gerechtigd de betaling van zijn factuur op te schorten. Leads kunnen enkel betwist worden wanneer zowel het telefoonnummer als het e-mailadres niet correct blijkt te zijn en de klant dus onmogelijk bereikbaar(en Expert Deal geen correct telefoonnummer of e-mailadres kan aanleveren) OF indien de Gebruiker totaal geen inkoopintentie heeft en dus om een foutieve lead gaat OF indien de Gebruiker een student is OF indien hij/zij niet woonachtig is binnen het vooraf aangegeven werkgebied van de Klant. Indien Expert Deal een betwisting accepteert, zal zij deze lead ofwel aftrekken van de te betalen leads van de lopende maand van de Klant, ofwel deze in mindering brengen van de te betalen leads van de volgende maand. Er zullen echter geen creditnota’s voor betwistingen opgemaakt worden. Betwistingen van leads kunnen in geen geval een aanleiding of excuus zijn voor het niet betalen van de Expert Deal facturen. Betwistingen dienen te gebeuren binnen 5 werkdagen na ontvangst van de lead. Gebrek aan reactie binnen vijf werkdagen houdt de definitieve aanvaarding van de betreffende lead in
  5.4. Ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: (1) geldt van rechtswege, en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 12%, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd (2) is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150 en gerechtskosten niet inbegrepen (overeenkomstig artikelen 1139 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek), onverminderd Expert Deal’s recht om hogere schade te bewijzen (3) is de Klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten (4) worden alle andere, zelfs niet- vervallen facturen op de Klant onmiddellijk opeisbaar en, heeft Expert Deal het onvoorwaardelijke recht de levering van leads stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. Het stilleggen van de levering van leads kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant en kan Expert Deal een nieuwe klant zoeken ter vervangingen deze vervolgens leads bezorgen (5) kan Expert Deal de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) verhalen op de klant. Het voorgaande onverminderd het recht van Expert Deal de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling. (6) kan de klant diens betalingsverbintenissen niet opschorten, om welke redenen ook. Dit alles onverminderd het recht van Expert Deal de tussen de partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanprestatie.
 1. Aansprakelijkheid
  6.1. Expert Deal is een bemiddelaar waarvan de opdracht uitsluitend erin bestaat Klanten in contact te brengen met Gebruikers via www.expert-deal.be door een procedure van Offerteaanvraag. Gezien het beperkte karakter van de bemiddeling en dienstverlening van Expert Deal, verleent deze laatste geen enkele waarborg inzake de uiteindelijke Producten en Diensten die door de Gebruiker bij de Klant aangekocht worden, aangezien Expert Deal haar opdracht beperkt is tot het in contact brengen via een offerte aanvraag. De Gebruiker gaat er met akkoord dat Expert Deal in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor enigerlei dat kan voortvloeien uit het contact tussen de aanvrager van de offerteaanvraag (Gebruiker) en de Klant. Expert Deal kan dus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de offertes, diensten, communicatie, werken, interpretaties, inbreuken, gebreken of wat dan ook wordt aangeboden door de Klanten.
  6.2. Expert Deal kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (zoals met name de derving van inkomens, van zaken, van contracten, van gepland sparen of van winst), die voortkomt uit het gebruik van www.expert-deal.be, de onderbreking van de toegang tot www.expert-deal.be of de inhoud van de Voorstellen die op www.expert-deal.be staan. Bij de uitvoering van haar taken van bemiddeling, adviesverlening, consulting, ontwikkeling of een andere dienst van Expert Deal, levert Expert Deal een inspanningsverbintenis. Haar aansprakelijkheid is in deze gevallen beperkt tot het bedrag dat voor deze dienstverlening aan de Klant werd gefactureerd.
  6.3. Klanten zijn verantwoordelijk voor het correct opvolgen van de aangekochte offerteaanvragen. Elke klacht van Gebruikers over niet correcte opvolging zal door Expert Deal worden gecontroleerd. Expert Deal behoudt zich het recht voor om Klanten die de offerteaanvragen niet correct opvolgen of zich wagen aan overtredingen van de algemene voorwaarden en/of enige wettelijk bepalingen en regelgevingen, onmiddellijk te toegang te ontzeggen tot de Expert Deal dienstverlening en de betreffende account te verwijderen.
  6.4. Expert Deal biedt geen enkele waarborg betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van www.expert-deal.be of betreffende de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid van elke informatie die op www.expert-deal.be beschikbaar is. De Gebruikers aanvaarden de risico’s die verbonden zijn aan het open karakter van internet. Expert Deal biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van www.expert-deal.be kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie op de www.expert-deal.be gebeurt op eigen risico van de Gebruiker. Voor elke inhoud en/of elk gegeven dat gedownload wordt of dat door het gebruik van de Site verkregen wordt, neemt de Gebruiker alleen alle risico op zich.
 1. Wijzigingen
  7.1. De Klant kan in de loop van de overeenkomst het e-mailadres waar Leads naartoe worden gestuurd, het aantal Leads per maand dat hij graag zou ontvangen of de leveringsregio van de Leads via een eenvoudige e-mail wijzigen. Wijzigingen gaan slechts in nadat ze door Expert Deal per mail bevestigd zijn.
  7.2. Expert Deal kan, op basis van een wijziging in de marktsituatie of een wijziging betreffende haar marketingkosten, de Prijs per Lead op elk ogenblik eenzijdig verhogen. Expert Deal zal de Klant op de hoogte stellen van deze wijziging per e-mail. In geval van een prijswijziging, beschikt de Klant over de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen conform de voorwaarden van artikel 2.  Het niet opzeggen van de Overeenkomst houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van de gewijzigde prijzen in.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  8.1. Expert Deal is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op haar (druk)werken, e-mails en website (inclusief teksten, namen, logo’s, foto’s of lay-out). De Klant zal op geen enkele manier elementen van deze werken, e-mails of de website (geheel of gedeeltelijk) gebruiken, kopiëren of ontvreemden of op enige wijze exploiteren zonder de voorafgaande expliciete en geschreven toestemming van Expert Deal.
  8.2. De Klant garandeert uitdrukkelijk dat hij eigenaar is van of een licentie heeft op alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de goederen of diensten die hij aanbiedt via Expert Deal. De Klant garandeert tevens dat de goederen of diensten die hij aanbiedt via Expert Deal geen inbreuk uitmaken op aan derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten.
 1. Algemene bepalingen
  9.1. Expert Deal is niet gehouden tot het nakomen van enige verbintenis als zij daartoe verhinderd is omwille van overmacht, te weten elke belemmering die de uitvoering van de verbintenis onmogelijk maakt en redelijkerwijs niet kon worden voorzien door Expert Deal.
  9.2. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule.
  9.3. Ongeacht de aard en/of de waarde van de te bewijzen rechtshandeling mogen partijen deze steeds bewijzen aan de hand van volgende bijkomende bewijsmiddelen: kopie of reproducties in welke vorm ook (doorslag, fotokopie, microfilm, scan, …), via informatiedrager, fax, telex en email. Die bewijsmiddelen hebben dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Rechtskeuze en geschillen
  10.1 De huidige Algemene Voorwaarden zijn exclusief aan het Belgische recht onderworpen. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Algemene Voorwaarden, zullen uitsluitend de bevoegde hoven en rechtbanken te Antwerpen bevoegd zijn.

Vacatures

 • Administratief medewerker

  Profiel: Je bent administratief sterk. Je zorgt voor een vlekkeloze communicatie zowel intern als extern....Lees meer

 • Sales medewerker

  Ben jij een commercieel talent met sterke communicatieve vaardigheden ? Profiel: Nieuwe bedrijven benaderen en...Lees meer

Bekijk alle vacatures

Ervaringen

 • Offertes reeds na enkele dagen en tevreden over mijn investering.

  Mevr. Verbist, Hasselt

 • Via jullie website een offerte aanvraag gedaan en goed kunnen vergelijken!

  Dhr. Van Baard, Schoten